ĐƯỢC HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO BỞI

Phạm Hà Ngân
Phạm Hà NgânUTalents Director
Master Scientific Coach
Certified International Coach

Đội ngũ Scientific Coach Hà Nội

Đỗ Việt Cường
Đỗ Việt Cường
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Hồ Thị Quỳnh Trang
Hồ Thị Quỳnh Trang
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Nguyễn Phú Thanh Tùng
Nguyễn Phú Thanh Tùng
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Âu Thị Hồng Ánh
Âu Thị Hồng Ánh
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Nguyễn Tiến Đông
Nguyễn Tiến Đông
Certified Scientific Coach
& Professional Coach

Đội ngũ Scientific Coach TP.HCM

Vũ Vân An
Vũ Vân An
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Hồ Lâm Hảo
Hồ Lâm Hảo
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Nguyễn Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Quỳnh
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Lê Hữu Thái
Lê Hữu Thái
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Phan Ngọc Tường Vy
Phan Ngọc Tường Vy
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Trịnh Thế Anh
Trịnh Thế Anh
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Đỗ Đức Tiến
Đỗ Đức Tiến
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Phan Đình Phú
Phan Đình Phú
Certified Scientific Coach
& Professional Coach