ĐƯỢC HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO BỞI

Đội ngũ Scientific Coach Hà Nội

Đỗ Việt Cường
Đỗ Việt Cường
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Hồ Thị Quỳnh Trang
Hồ Thị Quỳnh Trang
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Ng. Phú Thanh Tùng
Ng. Phú Thanh Tùng
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Nguyễn Tiến Đông
Nguyễn Tiến Đông
Certified Scientific Coach
& Professional Coach

Đội ngũ Scientific Coach TP.HCM

Bùi Thái Hà
Bùi Thái Hà
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Hồ Lâm Hảo
Hồ Lâm Hảo
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Trần T. Ngọc Thương
Trần T. Ngọc Thương
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Nguyễn Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Quỳnh
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Lê Hữu Thái
Lê Hữu Thái
Certified Scientific Coach
& Professional Coach
Trịnh Thế Anh
Trịnh Thế Anh
Certified Scientific Coach
& Professional Coach