Huỳnh Tấn Lượng

Dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay cung cấp cho tôi thông tin hữu ích về tố chất bẩm sinh của bản thân mình ra sao.  Khi đã hiểu rõ và biết được chỗ nào mình mạnh hay bị hạn chế, tôi càng tập trung vào các hoạt động khám phá bản thân để điều chỉnh thái độ sống và các hành vi tương tác với môi trường sống theo hướng phát huy các thế mạnh cũng như khắc phục sự hạn chế. Tôi sẽ sắp xếp cho hai đứa nhỏ ở nhà sử dụng dịch vụ này. Bản thân tôi rất hài lòng về dịch vụ này cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dịch vụ Sinh Trắc Vân Tay cung cấp cho tôi thông tin hữu ích về tố chất bẩm sinh của bản thân mình ra sao.  Khi đã hiểu rõ và biết được chỗ nào mình mạnh hay bị hạn chế, tôi càng tập trung vào các hoạt động khám phá bản thân để điều chỉnh thái độ sống và các hành vi tương tác với môi trường sống theo hướng phát huy các thế mạnh cũng như khắc phục sự hạn chế. Tôi sẽ sắp xếp cho hai đứa nhỏ ở nhà sử dụng dịch vụ này. Bản thân tôi rất hài lòng về dịch vụ này cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.