Võ Văn Giàu
Kỹ sư tại Masan Industrial Corporation

Trên cả kỳ vọng là sự cảm nhận của tôi khi nhận được kết quả của Sinh Trắc Vân Tay về sự đa dạng và chi tiết các thông tin cùng với việc trình bày ấn tượng và phong cách tư vấn chuyên nghiệp. Thông qua kết quả trên, đã giúp tôi thấu hiểu hơn về con người của mình, cũng như những thế mạnh và và những điểm cần cải thiện.

Xem chi tiết bài cảm nhận tại Trải nghiệm Sinh Trắc Vân Tay trên cả kỳ vọng 

Kỹ sư tại Masan Industrial Corporation

Trên cả kỳ vọng là sự cảm nhận của tôi khi nhận được kết quả của Sinh Trắc Vân Tay về sự đa dạng và chi tiết các thông tin cùng với việc trình bày ấn tượng và phong cách tư vấn chuyên nghiệp. Thông qua kết quả trên, đã giúp tôi thấu hiểu hơn về con người của mình, cũng như những thế mạnh và và những điểm cần cải thiện.

Xem chi tiết bài cảm nhận tại Trải nghiệm Sinh Trắc Vân Tay trên cả kỳ vọng