Phạm Văn Quang
Quản trị mạng - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nguyên Cường

Với góc nhìn khoa học, thật sự Sinh Trắc Vân Tay 4.0 tại UTalents không dựa trên số lượng thống kê để đánh giá cũng như không đặt định mức so sánh giữa các cá thể với nhau. Điều này tạo cho tôi cảm giác và cơ sở thông tin để tin tưởng, tiếp thu và rèn luyện bản thân được tốt hơn, cũng như không tạo cho tôi cảm giác chủ quan với việc so sánh bản thân với người khác.

Xem chi tiết tại: Sinh trắc vân tay 4.0 đã giúp tôi xác định mục tiêu như thế nào?

Quản trị mạng - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nguyên Cường

Với góc nhìn khoa học, thật sự Sinh Trắc Vân Tay 4.0 tại UTalents không dựa trên số lượng thống kê để đánh giá cũng như không đặt định mức so sánh giữa các cá thể với nhau. Điều này tạo cho tôi cảm giác và cơ sở thông tin để tin tưởng, tiếp thu và rèn luyện bản thân được tốt hơn, cũng như không tạo cho tôi cảm giác chủ quan với việc so sánh bản thân với người khác.

Xem chi tiết tại: Sinh trắc vân tay 4.0 đã giúp tôi xác định mục tiêu như thế nào?